دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   احدیت

پست الکترونیکی : ali.ahadiyat@hotmail.com

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حشره شناسی کشاورزی

سوابق اجرایی

- مدیر گروه حشره شناسی کشاورزی از سال 1395 تاکنون.

- عضو هیات مدیره انجمن کنه شناسی ایران از سال 1390 تا 1396.

- داوری مقالات نخستین کنگره کنه شناسی ایران- مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، دی 1390

- عضو کمیته اجرایی و داور مقالات دومین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، شهریور 1392.
- داوری مقالات سومین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران، دانشگاه تهران- شهریور 1396.

- داوری مقالات بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران- دانشگاه شیراز- شهریور 1391.

- داوری مقالات بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران- دانشگاه ارومیه- شهریور 1393.

- داوری مقالات بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- شهریور 1395.

 

 
 


عضویت در جوامع علمی

1) Acarological Society of Iran (ASI), summer 2008 to present.

- Executive Committee of the ASI as Director for International Relationship, September 2011 to 2014: http://acarology.ir/officials.html.

- Executive Committee of the ASI as Director for International Relationship, September 2014 to 2017: http://acarology.ir/officials.html.

2) African Acarology Association, January 2013 to present (http://www.africanacarologyassociation.com/AAAMembers.htm).

3) Entomological Society of Iran (ESI), 1997 to 2009.

4) President of the Plant Protection Society, Islamic Azad University, Science and Research Branch, September 2011 to present.

5) Iranian Phytopathological Society, 1998 to 2004.نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حشره شناسی کشاورزی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه تخصصی حشره شناسی کشاورزی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/08/01

علی احدیت

علی احدیت

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^